Εξοπλισμός βαθμονόμησης, ρύθμισης οργάνων - WIKA (Calibration)


Όργανα βαθμονόμησης, διακρίβωσης

-Πρέσες χειρός
-Βαθμονομητές πίεσης / θερμοκρασίας
-Βαθμονομητές πρότυπων βαρών
-Πολυβαθμονομητές
-Πρότυπα ψηφιακά μανόμετρα χειρός
-Θερμοκρασιακά «μπάνια»


1  wika2 new

wika3 new  wika4 new